Nápověda RS-EDDI 3.0

1, Popis programu a jeho funkcí.

 

První lišta: (ve druhé je rychlý přístup k většině pomůcek)

Datei
- Načíst trať (Ctrl + L)
- Uložit trať (Ctrl + S)
- Uložit jako
- Zavřít
- Nastavení (Ctrl+O)
 • Nastavení adresáře, kde máme RS - nemusí odpovídat
 • Nastavení vpravo automatické předvěsti
 • Nastavení automatického otvírání.
- Nastavení spouštěcí verze RS
- Konec
 
Bearbeiten
- Jdi na (Ctrl+G) - Skok na začáteční nebo koncovou stanici, či určitý kilometr
- Skok na vybranou stanici (vyber si - Ctrl + Z)
- Vyplnění vybraného sloupce novou hodnotou od km do km nebo délka v km (Ctrl + A)
 • Start km a sloupec se automaticky vyplní podle kurzoru

Následující dvě odrážky nejsou příliš odzkoušeny:

- Kopírování (Ctrl +C)

 • Zadej počáteční km a koncový km nebo vzdálenost
 • Mám dojem, že to spíše někdy funguje jako vyjmutí.
- Vložit (Ctrl +V)
 • Funguje to jen ve stejném sloupci, ze kterého je kopírováno.
- Import
 
Werkzeuge
- Osazování rychlostníků
 • Zaškrtnout Nie a Grundtzlich ....
- Svahový generátor
 • úseky se svahy (%)
 • maximální výška svahu (hladký/hrubý)
 • pracovní místo (úsek nebo celá trať)
 • nastavení (levá/pravá strana nebo symetricky)
- Generátor domů
 • málo/hodně
 • celá trať nebo úsek
 • výběr strany
- Generátor stromů - málo/hodně
 • málo/hodně
 • celá trať nebo úsek
 • výběr strany
- Nastavení tratě
 • Název
 • Uloženo kde
 • Směrová orientace (nahoře je sever)
 • Nastavení semaforů - dávat HL
 • Elektrifikace trati
 • Výška koncové stanice (nevím proč zrovna koncové)

Grafik
- Výškový profil tratě se robrazení výšky jednotlivých stanic.
- Směrový profil tratě - náhled na trať zvrchu
- Náhled na aktuální výběr tratě, kde se právě nacházíme. Zobrazí se všechno kromě tabulek (rychlost, omezení, místo zastavení a jiné texty - sloupec TAFEL)

 

2, Popis tabulky a možném obsahu jednotlivých buněk


Poznámka: hodnota x znamená, že je možno použít libovolného čísla, ale v rozumných mezích. Nebudeme přece dělat zatáčku do pravého úhlu nebo koleje dvoukolejky kilometr od sebe.
U vysvětlení sloupců je napsáno, z jakých hodnot můžeme vybírat a zda tam musí být vyplněna nějaká hodnota.Sloupce:
- Vmax
 • Maximální traťová rychlost
 • Musí být uvedena hodnota 0 - 255

- Vab

 • Maximální rychlost do odbočky
 • Musí být uvedena hodnota 0 - 255
 • Když je ve všech stanicích stejná tato rychlost, vyplníme celý sloupec stejně
 • Aktuální Vab musí začínat v úrovni příslušného semaforu, ne až za !!!
 • U vjezdového návěstidla prodloužíme tuto rychlost až k předvěsti.
 • Pokud je rychlost na druhém zhlaví vyšší, zvýšíme rychlost za zatáčkou přiléhající k výhybce, pro kterou platí nižší rychlost.
 • Tato rychlost je pro celé zhlaví stejná narozdíl do skutečnosti, kde může být pro různé koleje různá.

- LZB

 • Liniový vlakový zabezpečovač
 • Hodnota nic (není) nebo 1 (je) zaveden.

- Gleis 3/1/2/4

 • Koleje 2 a 1 jsou traťové (pojížděné rychlostí Vmax, 3 a 4 staniční (pojížděné rychlostí Vab)
 • Traťové koleje se vedou symetricky -2/+2 a to i v případě jednokolejky se vedou těchto polohách. Pokud však potřebujeme např. na některých mostech, kde jsou vedeny koleje samostatně, můžeme vzdálenost kolejí rozšířit a to buď jednostranně nebo oboustranně podle potřeby.
 • Vedlejší (souběžné) koleje se vedou nejčastěji v polohách -8 až -6 pro kolej 3 a 6 až 8 pro kolej 4 bez nástupiště. U nástupiště je doporučená hodnota -10/+10
 • Traťové koleje se nesmí prohodit - špatně by se zobrazovalo nástupiště, které je mezi 3/2 a 1/4 kolejí.
 • Umístěním patřičných poloh kolejí 3 a 4 se uskutečňuje doprovodné kolejové uspořádání (kolejové spojky mezi traťovými kolejemi a  různé boční koleje) Příklad:
  RS EDDI - zhlaví
 • Koleje, které se spojují (výhybka), se musí dotýkat právě v jednom místě. Nesmí být dvakrát po sobě stejný údaj u dvou kolejí!!!
  RS Eddi - křížení
  Buď se musí udělat křižovatková výhybka (obr. výše) a nebo vynechat jednu buňku (50 metrů). Pokud se koleje nebudou dotýkat právě v jednom místě, bere to RS jako obyčejnou křižovatku bez možnosti přechodu na druhou kolej.
 • Kolejové spojky (i ostatní výhybky) se tvoří v následujících délkách v závislosti na projížděné rychlosti (hodnoty po sobě jdoucí v dané odbočné koleji pro standartní rozteč traťových kolejí).: 40  (-2/2), 60 (-2/0/2), 80 (-2/-1/1/2), 100 (-2/-1/0/1/2). Pokud potřebujeme opačné směrování můžeme znaménka hodnot otočit.

- Krüm

- Steig

 • sklon tratě v promile (°/oo)
 • Musí být hodnota -127 až 127

- L. Böschg

 • Hloubka zářezu na levé straně
 • Musí být hodnota 0 až 9

- R. Böschg

 • Hloubka zářezu na pravé straně
 • Musí být hodnota 0 až 9

- Häuser

 • Domy
 • Možné hodnoty: nic/ L = vlevo / R = vpravo/ L+R = oboje

- Bäume

 • Stromy
 • Možné hodnoty: nic/ L = vlevo / R = vpravo/ L+R = oboje

- Signal

 • Návěstidla
 • Hlavní návěstidla jsou bez výstrahy. Pokud chceme návěstit stav následujícího semaforu musíme je sloučit s některou předvěstí podle potřeby. Po zapsání hlavního návěstidla se vygeneruje na vzdálenost 1 km patřičná předvěst. Pokud je přední další hlavní návěstidlo do max. vzdálenosti asi 1,4 km od našeho Hl. Náv, tak se automaticky sloučí. Pokud ne, provedeme to sami. Pozor, na vzdálenost větší než cca 2 km se předvěst s Hl. Náv. nesloučí.
 • Semafor musí být umístěn minimálně 100 metrů před výhybkou (přes jednu buňku)
 • Možné hodnoty:
 • Hp = hlavní návěstidlo bez odbočky (hradlo, autoblok)
 • Vr = předvěst hlavního návěstidla bez odbočky
 • Hp3 = hlavní návěstidlo s odbočkou (vjezd / odjezd ve stanici)
 • Vr3 = předvěst hlavního návěstidla s odbočkou
 • a jejich kombinace Hp+Vr/ Hp3+Vr3/ Hp+Vr3/ Hp3+Vr.
 • Při editování nemusíme zadávat celé. Stačí zadat např: h3v = Hp3+Vr
 • Odjezdový semafor ve výchozí stanici musí být o řádek výše než je StartBf. ve sloupci Bf/Hp.

- Bahnst.

 • Nástupiště
 • Kterých 50 metrů bude nástupiště
 • Hodnota nic(není) /1 (je)

- Tafel

 • Jakékoliv doplňkové návěsti rychlostníky, značky elektrického provozu, značky pro zastavení a označení stanice atd.
 • Specifický tvar mají značky očekávání omezení rychlosti.
 • Ty se zapisují takto (pro 50 km/h): Vziel= 50. Ta mezera tam být musí !! Jinak se v RS zobrazí 0.

- Streckenelem.

 • Stavby na trati
 • Povolené konstrukce: (zkratka)
 • Brücke = most (b) - pokud chceme pod mostem vodu musí mít alespoň jeden úsek sklon 0. Pokud ne, nesmí být ani jeden 0.
 • Tunnel = tunel (t) - musí mu předcházet Tunnelportal, jinak projedete horou trávy
 • Tunnelportal = prortál (tp)
 • Bahnübergang = přejezd (bü)

- Abschnittsname

 • Místní názvy (zobrazují se v RS úplně dole)
 • Většinou název nádraží, řeky, odbočky apod.
 • Okopíruje se na dalších 9 políček okolo. Tyto skupiny políček jsou předdefinovány a nejdou posunout.

- Kürzel

 • Místní názvy zkráceně (zobrazují se v šešiťáku jako názvy nádraží)
 • Max 3 znaky
 • Okopíruje se na dalších 9 políček okolo. Tyto skupiny políček jsou předdefinovány a nejdou posunout.

- Bf/Hp

 • Nádraží a jeho typy - podle tohoto nastavení se generuje, kde má daný vlak zastavit. Většinou si to však vybereme sami, kde chceme zastavit.
 • Důležité: Tato poloha se musí shodovat s polohou značky H3 v buňce Tafel. Podle toho se určuje, kde se má v RS zastavit. Zajímavé je, že v RS končí budova v úrovni značky H1, tedy o 100 metrů dřív.
 • Povolené hodnoty (zkratka) - význam
 • Bf L (bl) - stanice většího významu vlevo
 • Bf R (br) - stanice většího významu vpravo
 • frBf L (fl) - stanice menšího významu vlevo
 • frBf R (fr) - stanice menšího významu vpravo
 • StartBf L (sl) - začáteční stanice vlevo
 • StartBf R (sr) - začáteční stanice vpravo
 • EndBf L (el) - koncová stanice vlevo
 • EndBf R (er) - koncová stanice vpravo
 • Hp L (hl) - zastávka vlevo
 • Hp R (hr) - zastávka vpravo
 • Übf (ü) - výhybna, doplňkové nádraží, kde se většinou nestaví (třeba přednádraží)
 

3, Vzorky pro lepší pochopení nápovědy


RS Eddi- Grygov
Příklad stanice na dvojkolejné trati - Grygov

RS Eddi - Grygov náhled
A jak vypadá v náhledu...

RS Eddi- Chrlicxe
Příklad stanice na jednokolejné trati - Chrlice

RS Eddi-Chrlice náhled
A jak vypadá v náhledu...